Transformatie

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle taken op het gebied van jeugdhulp. Tegelijkertijd zijn belangrijke delen van de AWBZ gedecentraliseerd en hebben gemeenten nieuwe taken rond werk en inkomen. Voor gemeenten dé kans om de zorg voor gezinnen te vereenvoudigen en verbeteren. Wijkteams spelen daarin een centrale rol.

Op diverse plaatsen in het land begeleiden wij gemeenten bij deze transformatie.Onze ervaringen legden wij vast in het artikel “bevlogen ambities en taaie werkelijkheid in permanent transformatieproces” (Sociaal Bestek februari 2016).

Vanaf 2013 waren we in de 13 gemeenten van Holland Rijnland verantwoordelijk voor de opstart en ontwikkeling van de jeugd en gezinsteams. Inmiddels draaien daar 24 zelforganiserende teams die lokaal nauw samenwerken met, of geintegreerd zijn in, de sociale wijkteams.

Ook op landelijk niveau dragen we op verschillende manieren bij aan de transitie: In opdracht van het ministerie van VWS deden we in de zomer van 2015 onderzoek naar de toegang tot jeugdhulp in verschillende gemeenten. Momenteel voeren we voor VWS een onderzoek uit naar de toename van het aantal crisisplaatsingen, een ander onderzoek betreft de lokale verschillen in voorkomen en behandeling van ADHD. Eerder begeleidden we, in opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut, twee kennisnetwerken voor gemeenten: over toegang en samenwerking met onderwijs. Samen met Argos Advies adviseerden we het Ministerie van VWS bij de overdracht van clientgegevens. In opdracht van de VNG ontwikkelden we samen met Deloitte en de Jeugdzaak de Handreiking Toeleiding voor gemeenten.

Transformatie